GastroCZ - Váš dodavatel gastro zařízení - gastrocz.cz
Záruční podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prohlašujeme, že veškeré výrobky, které nabízíme a jsou určeny pro styk s potravinami, splňují nařízení ES č. 1935/2004, zákon 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním. 

1. Kupujícím je spotřebitel:
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců. Tato doba může být výrobcem nebo prodávajícím prodloužena, a to za určitých předem domluvených podmínek. Na prodloužení se nevztahuje zákonný nárok. 

2. Kupujícím je podnikatel:
Kupující, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Současně není stanovena záruka dle občanského zákoníku na zboží určené jen pro podnikání (profi chlazení a vaření, atd.). V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Délka záruční doby pro zboží určené k podnikání je ve většině případů 6-12 měsíců.

V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami na straně druhé (je tedy zřejmé, že předmět plnění bude zobrazen v účetnictví kupujícího, uvedeno IČ/DIČ) (dále také jako „kupující podnikatel“) je prodávající povinen vyřídit reklamaci v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 45 dní od přijetí reklamace, přičemž kupující podnikatel výslovně uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že nemá právo na náhradu nákladů spojených s reklamací zboží (poštovné, balné, atp.). Kupující podnikatel je v případě reklamace povinen doručit zboží do logistického centra prodávajícího na adrese Chebská 2096, 356 71 Sokolov, případně do servisu určeného prodávajícím, na vlastní náklady.

3. Ostatní podmínky:
Součástí zásilky je záruční list výrobce (pokud jej nenahrazuje prodejní doklad). Prodejní doklady jsou zasílány v el. podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 
Zákazník má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se zákazník stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností zákazníka zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Nárok na uplatnění reklamace u prodejce nezaniká při ztrátě dodacího listu či prodejního dokladu. 
Při uplatnění reklamace zboží bude Kupujícímu dodán reklamační protokol nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí reklamace. Reklamační protokol bude zaslán v elektronické podobě na adresu uvedenou Kupujícím.
Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřešení reklamace formou dopisu zaslaného v elektronické podobě na adresu uvedenou kupujícím nebo formou SMS na telefonní číslo uvedené Kupujícím.


NAHLÁŠENÍ REKLAMACE 


Nahlášení reklamace je prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@gastrocz.cz nebo přímo autorizovanému servisu výrobce.
Do zprávy uveďte veškeré níže uvedené informace a podrobně popište případnou závadu či žádost. Jakmile zprávu obdržíme, budeme Vás neprodleně kontaktovat (zpravidla do 24 hodin v pracovní dny).
Informace v e-mailové zprávě:
- datum prodeje
- číslo faktury/objednávky
- jméno/příjmení
- adresa a kontaktní telefon
- název výrobku a výrobce
- výrobní číslo
- a v neposlední řadě popis závady, případně přiložit foto 

Při uplatnění reklamace je nutno předat servisnímu středisku výrobce následující:
 daňový doklad (faktura) nebo jakýkoliv jiný doklad prokazující nákup zboží,
 potvrzený záruční list (pokud je součástí),
 popis závady 
 Vaše jméno a kontaktní telefon
 samozřejmě zboží včetně nutného příslušenství (napájecí kabely, dálkové ovládání,...).

Nedodá-li zákazník náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět zákazníkovi.
V případě vestavných spotřebičů, praček, myček, lednic a vybraných rozměrů televizí se reklamace řeší na místě a tedy zboží se nikam neposílá, jen se nahlásí reklamace.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci do servisu nebo prodávajícímu, je kupující odpovědný za škody způsobené při přepravě. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu nebude předmětem reklamačního řízení a zboží nebude převzato nebo vráceno na náklady kupujícího. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného nebo přepravného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Vaše náklady Vám tedy uhradíme nejpozději do 14dnů od obdržení příslušného dokladu/strvrzenky, a to na běžný účet, který bude uveden ve Vašem dopise. Toto ustanovení se netýká kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a podnikající fyzickou či právnickou osobou.

Nárok na uplatnění reklamace u prodejce nezaniká při ztrátě dodacího listu či prodejního dokladu. V případě odstranitelné vady má zákazník právo na bezplatnou opravu ve výše uvedené lhůtě. Kupující může také požadovat výměnu za nový výrobek, a to pokud je vada věci zásadnějšího charakteru. Výměnu výrobku nebo jeho vadné části za novou musí vždy odsouhlasit autorizovaný servis výrobce. V případě neodstranitelné závady má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit a bude mu vrácena kupní cena. 

Prodávající je povinen zajistit vyřešení reklamace nejpozději do třiceti kalendářních dnů od převzetí zboží. Jako vyřešení reklamace je považováno i její zamítnutí včetně uvedení důvodu. V případě, že výše uvedená lhůta k odstranění vady uplyne marně, vystaví prodávající na vadné zboží dobropis ve výši prodejní ceny vadného zboží a smlouva ohledně vadného zboží mezi prodávajícím a zákazníkem zaniká.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- mechanickým poškozením zboží,
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
- neodbornou instalací v rozporu s uživatelskou příručkou nebo zanedbáním péče o zboží,
- pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly.

V případě, že reklamace bude vyřízena zamítnutím (jako neoprávněná), zákazník bude vyzván k vyzvednutí výrobku z provozovny. Pokud nedojde k vyzvednutí výrobku do deseti dnů od odeslání zprávy, bude účtováno skladné ve výši 50 Kč bez DPH za každý den. Jestliže výrobek nebude vyzvednut zákazníkem do dvou měsíců ode dne zaslání informace, souhlasí zákazník s jeho ekologickou likvidací a úhradou skladného v plné výši. 

Nedodá-li zákazník náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci vyřídit zamítnutím. V takovém případě bude zboží vráceno zpět zákazníkovi.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2012

Váš obchod GastroCZ Vám přeje příjemný den

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Reklama
www.bartscher.cz