GastroCZ - Váš dodavatel gastro zařízení - gastrocz.cz
Obchodní podmínky

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ELECTRO GARDEN s.r.o., se sídlem Bílkova 2939, 390 02 Tábor, IČ: 26102315, DIČ:CZ26102315, zapsanou u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14064 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem, který jedná při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání - např. hotely, restaurace, jídelny, školy, nemocnice, obchodníci, montážní a servisní firmy, orgány státní správy, apod. (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.gastrocz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

INFORMACE O ZBOŽÍ
Nabízené zboží je vždy viditelně a srozumitelně označeno, a to při zobrazení detailu jednotlivých produktů (název, označení výrobce, údaje o hmotnosti a velikosti, atd.). Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství. Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží. Tyto informace jsou vždy poskytovány v českém jazyce.
Kupující bere na vědomí, že popis výrobku a fotografie mají pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje některé parametry v průběhu výroby měnit bez předchozího upozornění. Jedná se o vlastnosti, které nemají vliv na hlavní funkce a vlastnosti výrobku (příslušenství, barevnost částí, atd.) a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.

DORUČENÍ ZBOŽÍ:
Prodávající uvádí u zboží skladovou dostupnost s ohledem na možnosti informačního systému logistického centra. Z tohoto důvodu je uváděna dostupnost pouze orientační a je upřesněna na základě dotazu kupujícího.
Většina sortimentu je však obvykle skladem a s dodáním do týdne.
Prodávající je z tohoto důvodu připraven potvrdit termín dodání obratem po odeslání objednávky, nejpozději do následujícího pracovního dne.
Pokud dojde k prodlení ze strany dodavatele nebo výrobce je o této skutečnosti kupující včas informován.
Kupující bere na vědomí, že prodávající neručí za škody způsobené prodlením při dodání zboží. Dodací lhůty jsou vzhledem k možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva z tohoto důvodu neobsahuje závazný termín doručení, ale pouze orientační.
Prodávající je povinen dodat zboží bez odkladu ve lhůtě tomu přiměřené. 
Kupující odesláním objednávky s těmito podmínkami přepravy souhlasí.

UJEDNÁNÍ O CENĚ:
Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky (el. kopie objednávky je vždy zaslána automaticky kupujícímu). Informace o ceně jsou zobrazeny vždy u konkrétního zboží.
Kupující bere na vědomí, že pokud je uváděná cena zjevně nižší než obvyklá cena stejného zboží nebude jeho návrh kupní smlouvy potvrzen (technická chyba na straně prodávajícího). Jednalo by se totiž o smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
Cena je uváděna včetně DPH a v košíku je částka detailně rozdělena na DPH a jeho základ.
Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce do vyprodání zásob.
Prodávající uvádí u zboží prodejní cenu, která se aktualizuje 1x denně.

CELKOVÁ CENA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
- cenu zboží včetně DPH
- náklady uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku
- současně budou připočteny poplatky za dopravu zboží dle zvolené varianty doručení

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Daňové doklady jsou odesílány v elektronické podobě na e-mail uvedený v návrhu kupní smlouvy, a to neprodleně po obdržení informace ze strany přepravní služby, že zboží bylo předáno kupujícímu.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:
V případě zvolení varianty doručení zboží na adresu je smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího (smlouva uzavřená na dálku).
Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Automatický e-mail obdržený Kupujícím po odeslání objednávky je považován za návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího.
V tomto případě vystupuje provozovatel obchodního systému na webových stránkách www.gastrocz.cz ve vztahu k Kupujícímu jako prodávající. Identifikace prodávajícího je vždy součástí návrhu kupní smlouvy/objednávky.
Vzhledem k tomu, že objednávka obsahuje všechny podstatné náležitosti důležité k určení práv a povinností smluvních stran, její předmět je dostatečně určitý, smluvní strany se dohodly, že kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
Návrh kupní smlouvy je považován za platný jen v tom případě, že jsou vyplněny veškeré podstatné náležitosti uvedené ve formuláři při objednání.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

PODMÍNKY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE:
Při převzetí zásilky je kupující povinen pečlivě zkontrolovat zda byla doručena bez zjevných vad, v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Kontrolu je nutno provést i pod fóliovým obalem velkých spotřebičů - neporušené polystyreny.
Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nebo jakéhokoliv porušení obalu zásilky je nutno zásilku nepřebírat nebo napsat do dokladu o jaké poškození se jednalo (promáčknutý, poškrábaný obal, prasklý polystyren, poškozená fólie)! Zároveň v případě jakýchkoliv pochybností je nutné zásilku před řidičem rozbalit a zkontrolovat zda není zboží mechanicky poškozeno.
Příjemce/nabyvatel zboží může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost věc prohlédnout. Termínem bez zbytečného odkladu je považován následující pracovní den (24hod od převzetí). Pro komunikaci přepravcem výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic). Jedná-li se o poškozenou zásilku má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je kupující (příjemce) povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.
Bez doložení nepoškozeného obalu (řádná fotodokumentace) bude s největší pravděpodobností mechanická závada na spotřebiči vyřešena zamítnutím. Pozdější reklamace mohou být vzhledem k další manipulaci s výrobkem na straně kupujícího vyřešeny s největší pravděpodobností zamítnutím.

ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY:
A. bezhotovostní 
- ve prospěch běžného účtu prodávajícího 
- na základě objednávky, která obsahuje veškeré náležitosti (kupní cena, variab.symbol,č.ú. prodávajícího)
- na základě zálohové faktury vystavené na žádost kupujícího
- zboží je ihned odesláno po přijetí platby nebo získání debetního avíza (při potvrzení objednávky je zboží pouze vyskladněno pro přepravní systém)
Bezhotovostní úhradu provádějte až po potvrzení dostupnosti zboží (kontaktujeme Vás)!
B. hotovostní platba
- při převzetí zboží od doručovatele
- na dobírku nebo na základě složenky

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem úhrady ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v dohodnutém místě plnění dodávky.
Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy na budoucí plnění, a to v následujících případech:
- objednávka zboží, které není běžně skladem u prodávajícího (vyšší řada modelů výrobců, atypické zboží,...)
- objednávka množství většího než pro běžnou spotřebu (je zřejmé, že kupujícím je osoba, která bude zboží dále prodávat)- pokud Kupující se zálohou nebude souhlasit, prodávající od kupní smlouvy odstupuje.

Záloha poskytnutá budoucím kupujícím na úhradu kupní ceny je v případě neuzavření kupní smlouvy nevratná. Pro tento případ propadá ve prospěch budoucího prodávajícího jako smluvní pokuta. Budoucí kupující bere na vědomí, že pokud bude požadovat po uhrazení zálohy odstoupit od budoucí kupní smlouvy je uhrazená záloha nevratná.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře použije.
Kupují je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí prohlédnout. Vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit a současně uplatnit práva z vadného plnění je kupují povinen vždy bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Skrytou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit a současně uplatnit práva z vadného plnění je kupující povinen vždy bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Oznámit vady a uplatnit práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) je kupující povinen u prodávajícího na adrese jeho provozovny – ELECTRO GARDEN s.r.o., Bílkova 2939, 390 02 Tábor, případně v sídle nebo místě podnikání. Současně s uplatněním reklamace je kupující povinen prodávajícímu předat reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající se k reklamaci vyjádří do 60 dnů od obdržení reklamovaného zboží. V případě, že bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, vyřídí prodávající reklamaci do 60 dnů od převzetí zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Běh lhůt pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy výlučně v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek je kupující povinen doručit na adresu provozovny prodávajícího – ELECTRO GARDEN s.r.o., Bílkova 2939, 390 02 Tábor nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@electrogarden.cz .
V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, tedy doručeno zpět prodávajícímu, nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny prodávajícího – ELECTRO GARDEN s.r.o., Bílkova 2939, 390 02 Tábor. Kupující nese všechny náklady spojené s původním dodáním zboží kupujícímu a náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nejdříve však od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu a prodávajícímu další náklady. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s odstoupením kupujícího od smlouvy dle obchodních podmínek (logistika, výměna, poškozené obaly, znečištění, apod.) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení uhrazené ceny zboží či její části.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, tím není dotčeno právo prodávajícího zrušit objednávku dle obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou cenu zboží či její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PRÁVNÍ PODMÍNKY:
P
rodávající neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací, a to ve vztahu k obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobků.
Prodávající neručí a nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací zobrazených na stránkách. 
Fotodokumentace k výrobkům je pouze ilustrativní a prodávající neručí za chyby ve vyobrazení.  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provádět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech výrobků. 
Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené přístupem na tyto stránky nebo na stránky odkazující. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek, na které je odkazováno. 

Vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. S ohledem na to, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu obecně závazných právních předpisů, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (výše jen „občanský zákoník“).
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
Není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak, je prodávajícímu doručováno na kontaktní adresy dle obchodních podmínek.
Za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu dle tohoto článku, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
T
yto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.gastrocz.cz , v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí s obsahem a podmínkami obchodního systému provozovaného na webových stránkách www.gastrocz.cz platných v den odeslání objednávky, a to včetně ujednání o cenách. 
Současně kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byla uskutečněna svobodně a vážně, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr,

je možné taktéž využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Výše uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.7.2012

 

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Reklama
www.bartscher.cz